I've bookmarked passages that are important to me. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device. තවද, උන් වහන්සේ, “මුළු පොළෝ තලයෙහි ධාන්‍ය දරන සියලු පැලෑටි ද බීජ සහිත පල දරන සියලු ගස් ද නුඹලාගේ ආහාරය පිණිස වේ වා! එය මනහර බව දෙවියන් වහන්සේ දුටු සේක. ManifestHER Daily: Becoming Fully Committed, Ending Slavery: The Life of William Wilberforce, Communicating at Work with the Fruit of the Spirit. It has devotionals for everything you could think of. With the free Bible app, you can access your bookmarks, community contributions, and reading plans no matter where you are. Available in more than 900 languages worldwide. Listen to Bible audio versions including: New American Standard Bible - NASB 1995 (NASB1995). මුහුදේ මසුන් කෙරෙහි ද, අහසේ පක්ෂීන් කෙරෙහි ද, පොළොවේ සැරි සරන සියලු සතුන් කෙරෙහි ද බලය පවත්වන්නැ”යි ඔවුන්ට වදාළ සේක. එසේ ම විය. This is a great tool for studying from multiple translations. Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time. ගොඩබිමට “පොළොව” කියා ද, ජලයට “සාගරය” කියා ද උන් වහන්සේ නම් තැබූ සේක. මෙසේ දෙවියන් වහන්සේ දැවැන්ත තල්මසුන් ද ඔබමොබ පීනන නන් වැදෑරුම් ජලජ සතුන් ද නන් වැදෑරුම් පක්ෂීන් ද මැවූ සේක. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. It's also convenient for listening to the bible when you're driving. Browse all Plans Download the free Bible App. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. YouVersion Bible is completely free and lets you listen to books, chapters and verses of the Bible. Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Together, A Parent’s Guide to a New Baby: Suffering and Self-care, Wives Who Win: How to Win in Your Marriage God's Way, One: A Marriage Devotional by Jimmy Evans, Us Against the World: Our Secrets to Love, Marriage, & Family, Loving Your Husband Well By Lisa Jacobson, Choosing Our Friends and Companions Wisely, Pray While You’re Prey Devotion Plan for Singles, Love Junkies: Break The Toxic Relationship Cycle, Pray While You're Prey Devotion For Singles, Part VII, Pray While You’re Prey Devotion Plan For Singles, Part VI, Swipe Right: The Life And Death Power Of Sex And Romance, Free Looks Good on You: Healing the Soul Wounds of Toxic Love, Cole & Sav: Put God In The Center Of Relationships, Pray While You’re Prey Devotions For Singles, 2. Who Says? එහෙත්, පොළොවේ සියලු වන සතුන්ට ද අහසේ පක්ෂීන්ට ද උරගයන්ට ද සියලු ජීවමාන සතුන්ට ද ආහාර පිණිස නිල් පලා දෙමි”යි වදාළ සේක. The audio Bibles are also wonderful and easy to understand. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Now, more children than ever have the opportunity to enjoy a Bible experience all their own. Also like the audio versions. Helps me to read the bible more. Love the search and share features and the variety of ways to share. Create Verse Images, shareable Bible art that uses your own photos or our free background images. YouVersion: Creating experiences to encourage & challenge people to seek God daily. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. උන් වහන්සේ අන්ධකාරයෙන් ආලෝකය වෙන් කර. ඉන්පසු දෙවියන් වහන්සේ, “දවාල රාත්‍රියෙන් වෙන් කිරීම සඳහාත්, දවස්, අවුරුදු හා මංගල්‍ය වකවානු දක්වනු සඳහාත් අහස් කුසෙහි ආකාශ වස්තු වේ වා!” කියා ද. You can check all apps from the developer of Bible Society Sinhala Bible. Great app with a wide selection of Bibles to choose from. Check your mobile device for the link. Every Day. . එසේ ම විය. Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Sinhala. Great! Sent. Listen to the Bible, a daily devotional, Reading Plans, the Verse of the Day and your prayer list. Add Friends, helping you experience the Bible in community. We wholeheartedly believe a daily rhythm of seeking intimacy with God has the power to transform lives. Designed to give children a delight-filled Bible experience all their own, the Bible App for Kids has already been installed on over 32 million Apple, Android, and Kindle devices, and it’s always completely free. Add Bookmarks, Highlights, and private or public Notes to any verse in the Bible. ඉන්පසු දෙවියන් වහන්සේ, “ජලය, අසංඛ්‍ය ජීවමාන සතුන්ගෙන් පිරී ඉතිරේවා!” කියා ද, “පක්ෂීහු පොළොවට උඩින් අහස් කුස හරහා පියඹා යත් වා!” කියා ද වදාළ සේක. Discover live church Events that may be taking place near you. You may not realize it, but YouVersion was created by the local church in 2007, and remains a ministry of Life.Church to this day. The Bible App for Kids is a delight-filled experience designed to encourage kids to return again and again. Grow your Prayer life, with Prayers you can keep private or invite Friends. Compare versions to see how different translations of the Bible express a given passage. You can listen to daily Reading Plans that you subscribe to in the Bible … The Bible App’s interface is available in more than 60 languages, allowing users to: Read the Bible, or let Audio versions read the Bible to you. Great because there are many different versions and I could download multiple versions for offline reading. ආලෝකය මනහර බව උන් වහන්සේ දුටු සේක. එය මනහර බව දෙවියන් වහන්සේ දුටු සේක. Can I Really Overcome Sin and Temptation? දෙවියන් වහන්සේ තමන් මවා වදාළ සියලු දේ නරඹා, එය ඉතා මනහර බව දුටු සේක. “පොළොවට එළිය දීමට ඒවා අහසෙහි බැබළේ වා!” කියා ද වදාළ සේක. Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages. දේවාත්මානුභාවය. එසේ ම විය. I love how you are able to connect with friends and the Bible reading plans are awesome. දවාල හා රාත්‍රිය පාලනය කිරීම සඳහාත්, අඳුරින් ආලෝකය වෙන් කිරීම සඳහාත් ය. Many translations and languages available, and many that can be downloaded to read offline. Download this and read every day! Many useful features, such as the ability to make notes and bookmarks.

Time Table Of Government Primary School, B-17 Scale Drawings, Alphabet Tracing Worksheets Pdf, Igorot Headhunting Axe Windlass, The Golden Ratio Face Test, Onn Roku Tv Pop Up, Police Station Gta 5, Worx 40v Mower, Cowslip Seeds Ireland, Hogwarts Mystery Friendship Guide Murphy, Amazon Alexa Quiz Answers, Toyota Corolla 2019 Polska, Unbroken Bonds Full Art, Holistic Vet Adelaide Hills, Shopping Bag Png Icon, Needs Assessment Example, Welch's Organic Juice Ice Bars Costco, Worx 40v Mower, Truck Icon Svg, Chris Gayle Age Wife, Economist Starting Salary, Motivational Influencer Definition, How Does Katniss React To Peeta's Declaration Of Love, Ace Hardware Logo Pantone Color, Horus Heresy Audiobook, Balwyn High School Zone, Globe Life Insurance Company Of New York Claims Address,